Bidragsförfarande

Vem och vilka kan få bidrag?

Sparbanksstiftelsen Finn bidrar till utvecklingen i regionen. Det sker genom att stiftelsen ger stöd, företrädesvis inom stiftelsens verksamhetsområde, till projekt av hög kvalitet som syftar till att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Projekt som har ett positivt värde för regionen prioriteras.

Stiftelsen lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner. Stiftelsen lämnar normalt inte bidrag till resor.

Beslut om bidrag

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senaste 30 juni respektive 31 december. Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli.

Utbetalning av beslutat bidrag

I de fall ett projekt finansieras även av andra än Sparbanksstiftelsen Finnkrävs för utbetalning av beslutat bidrag, att övrig finansiering är säkerställd. Begäran om utbetalning ska ske skriftligt med uppgifter om att projektet är fullt finansierat samt med angivande av hur pengarna ska betalas. Normalt förutsätts att pengarna sätts in på konto i Sparbanken Skåne.

Återbetalning

Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

Slutredovisning

När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel har använts skickas in till stiftelsen. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.