2022-08-31 16:06:00.0 Sparbanken Skånes Energikliv  

För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning kan ideella föreningar i Sparbanken Skåne verksamhetsområde ansöka om medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid.

 

Enskilda hållbara projekt kan beviljas medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor. Ansökan är öppen 1 – 30 september 2022. Därefter återkommer en ny ansökningsperiod i mars.

 

Det riktade hållbarhetsstödet är skapat av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser och kan ge föreningar möjlighet att minska sin klimatpåverkan och ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ. Satsningen möjliggörs tack vare sparbanksidén, som kortfattat går ut på att en del av bankens vinst kan återföras till lokala utvecklingsprojekt. Sparbanksstiftelsen Finn ansvarar och fördelar pengarna till dem som beviljas stöd i kommunerna Lund, Eslöv, Kävlinge och Staffanstorp.

Ansök nu och läs mer om ansökningsprocessen. 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/796a19e516dc86535cb36bba9eb05b3f1f190f71.jpg
2022-05-30 11:53:00.0 Storsatsning på nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap.

- Det finns ett stort engagemang och intresse bland företag för arbete med hållbar utveckling, men också en stor ödmjukhet inför att man har mycket kvar att göra. Nu får vi möjlighet att arbeta tillsammans – näringslivet, det finansiella systemet och akademin, säger Susanne Arvidsson, som är docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan och blivande föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Syftet med centrumbildningen är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och bidra till ett välstånd i samhället som vilar på en långsiktig grund. Genom forskning och utbildning i internationell framkant ska framgångsrik omställning för svenska företag skapas, parallellt med ökad konkurrenskraft. Allt i nära samarbete mellan akademin och privata och offentliga aktörer.

- Vi menar att vägen ut ur samhällets sårbarhet går genom kunskap och samverkan. Vi behöver veta mer om hur företagen och finansmarknadens aktörer kan väga in hållbarhet i sina beslut. Förhoppningen är att med Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kunna bjuda in många olika medskapare i arbetet med att bygga ett hållbart Sverige, säger Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

I en debattartikel i Sydsvenskan 29/5 för Mats Benner tillsammans med Annika Olsson, rektor vid LTH, och Rasmus Roos, VD på Sparbanken Skåne, fram hållningen att omställning behöver vara förenlig med en bärkraftig ekonomi för att lyckas.

- Hållbar omställning betyder ofta att företagen måste ändra sina affärsmodeller och vara mer cirkulära i sin materialanvändning. De måste klara av att orientera sig i ett landskap med stora teknikskiften och samhällsutmaningar, och kontinuerligt minimera risker och maximera möjligheter, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Ansatsen för centrumbildningen är bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Verksamheten ska drivas i nära samarbete med näringslivet, bland annat genom forskning, seminarier och vidareutbildningar för livslångt lärande. Bland annat kommer ett nytt masterprogram i hållbart företagande att utvecklas.

- Vår övertygelse är att framtiden ställer nya krav på hur näringsliv och universitet samarbetar. Hållbara modeller och arbetsformer behöver kunna spridas mellan företag och branscher, och då kan universitet fungera som en neutral mötesplats för olika intressen. Just banker och finansiella aktörer har en central roll i den ekonomiska vardagen för både människor och företag. Hur dessa institut värderar risker och investeringar spelar en viktig roll i omställningen, säger Rasmus Roos, VD för Sparbanken Skåne.

Om Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

 • Centrumets mål är att i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer bygga tvärvetenskaplig och utmaningscentrerad kunskap för en hållbar omställning av näringsliv, industri och förvaltning. Kunskapen ska komma näringslivets och politikens beslutsfattare till godo, men även integreras i utbildningen vid Lunds universitet.
 • Centrumet inrättas vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med LTH som samarbetspartner. Till centrumet knyts en referensgrupp, som knyter samman centrumforskarnas nätverk inom olika näringsbranscher – finans, teknologibaserade företag, processindustri och tillverkningsindustri samt offentliga organ.
 • Sparbanken Skåne bidrar genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn med 25 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per år, för 2022–2027. Universitetets medfinansiering uppgår till närmare 6 miljoner kronor per år för centrum- och projektledning. Flera unga forskare (doktorander och postdocs) kommer att anställas. Totalt ger detta över 50 miljoner kronor till forskning, samverkan och utbildning med fokus på hållbar näringslivsutveckling.
 • Centrumets ambition är att bidra till en hållbar omställning av näringsliv och samhällsliv. Två särskilt viktiga delar ligger i att utbilda framtidens och samtidens ledare kring hållbarhetens villkor samt att samverka med företag och organisationer i realtid.
 • Ekonomihögskolan och LTH kommer att ge studenter möjligheter till ett så kallat honors track i utbildningen, med en fördjupning inom hållbarhetsfrågor. Därutöver kommer ett gemensamt masterprogram kring hållbart företagande att utvecklas. Ett bidrag till olika branschers lärande blir också vidare- och uppdragsutbildningar, liksom seminarier och workshops för företag och organisationer.
]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/0b2d820a26e3a1ee2faa8e4c31e8dcec2eb3a8cb.jpg
2022-05-24 10:27:00.0 SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2022

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt. Det behövs nytänkande och innovationer inom inte minst jord- och skogsbruk. Därför satsar Sparbanken Skåne genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn och SLU Alnarp på att stimulera nya innovationer från forskare och studenter på SLU Alnarp.

- Årets Innovationspris har återigen påvisat vilken viktig roll kunskapen vid SLU Alnarp har för att säkra en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i de gröna näringarna säger Christina Lunner Kolstrup, dekan vid LTV fakulteten vid SLU Alnarp.

2022 års tävling har präglats av stora förändringar i vår omvärld där de gröna näringarna med ökade kostnader och begränsade leveranskedjor utmanats att fortsätta leverera till en växande folkmängd i världen. Inkomna tävlingsförslag har presenterat många intressanta lösningar som påvisar att den kunskap som genereras vid SLU Alnarp mycket väl kan vara del av det viktiga pussel som krävs för att lösa utmaningarna.

Katarina Andrén, vd på Sparbanksstiftelsen Finn, ser även betydelsen av innovationspriset och dess påverkan på den akademiska kulturen.

- Vi hoppas på fler goda bidrag från forskning och studier som bedrivs på SLU i Alnarp med potential att komma de gröna näringarna till del. Inriktningen på priset hoppas vi också ska bidra till en stärkt entreprenörsanda på universitetet, avslutar Katarina Andrén.

Jämfört med tidigare år så inkom det 25% mer ansökningar och till arrangörernas glädje så märks allt fler kvinnliga deltagare bland tävlingsbidragen. Närmare 40% av alla deltagande i årets tävling var kvinnor. Trots att huvudsökande fortfarande utgörs av en tydlig majoritet män (de stod för 80% av ansökningarna) så är statistiken överlag på väg mot en ökad jämlik fördelning mellan könen.

 • Vinnare av SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2022:

Projekt: Parakletos knock-out, a way forward for sustainable potato production
Sökande: Muhammed Awais Zahid, Erik Andreasson and Nagacharan Konakalla, Marit Lenman och Nam Kieu Phoung, forskare vid Institutionen för Växtskyddsbiologi, LTV Fakulteten, SLU Alnarp

Juryns motivering
Juryn har tilldelat forskargruppen årets innovationspris för den höga vetenskapliga och innovativa kvalitet som projektet innehar. Innovationen som med CRIPR/Cas9 teknik slår ut ett specifikt protein (Parakletos) i potatis ökar dess förmåga att motstå angrepp och möjliggör därmed en fundamental förbättring i odling av potatisodlingens ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Positiva effekter av innovationen kommer potentiellt kunna vara reducerat nyttjande av bekämpningsmedel, ökade skördar och stabilare skördar bland världens potatisodlare. Potatis som är världens tredje mest odlade gröda ges härigenom ytterligare ett värdefullt bidrag från den forskning som pågår vid SLU Alnarp inom området.

 • Utöver Innovationspriset 2022 tilldelas två stycken Tillväxtpriser
  Tillväxtpris 1

  Projekt: Probiotics for human use to increase yield, disease control and shelf-life of berries and tomatoes
  Sökande: Ramesh Vetukuri och Farideh Ghadamgahi, forskare vid Institutionen för Växtförädling Elisabeth Uhlig, Åsa Håkansson, Lunds Universitet

Juryns uttalande
Juryn för SLU Alnarps och Sparbanken Skånes innovationspris har beslutat att tilldela 2022 års tillväxtpris till forskargruppen bakom en innovation som med probiotika (som utvecklats för humana applikationer) behandlar frukt och grönsaker på ett sätt som förbättrar skörd, kontroll av angrepp och hållbarhet i distributionskedjan. Innovationen som har stor potential att öka upplevelse hos kund, hantering under odling och skörd hos odlare samt minska matavfallet i matvaruhandeln. Projektet är ett samarbete mellan forskare på SLU Alnarp och Lunds Universitet.

 • Tillväxtpris 2
  Projekt: "Vikarierande träd" - klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd.
  Sökande: Martin Brattström, student vid Landskapsarkitektprogrammet, LTV-fakulteten, SLU Alnarp

Juryns uttalande
Juryn för SLU Alnarps och Sparbanken Skånes innovationspris har beslutat att tilldela 2022 års tillväxtpris för ett bidrag från en student till Martin Brattströms förslag "Vikarierande träd" - klätterväxter som ett attraktivt komplement till stadens gatuträd för dess väl genomarbetade koncept med en innovativ grundstruktur med tydlig immaterialrättslig potential, för en estetiskt mycket tilltalande utformning och presentation, och för innovationens möjlighet att på ett funktionellt, flexibelt och tilltalande sätt snabbare nå trädrelaterade ekosystemtjänster i den urbana gröna utemiljön.

Fakta SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris
Priset är öppet för alla idéer, men hållbarhetsaspekten i förslagen kommer vara central i bedömningen.
Den totala prissumman om 150 000 kronor fördelas på ett första pris om 100 000 kr och två hederspriser om 25 000 kr vardera. Priser delas ut i både student och forskarkategorin.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/324996cf6e9adb474289121dd65b4b7c5ae0ecb9.jpg
2022-05-24 10:24:00.0 Vårens beviljade bidrag I vårens bidragsomgång beviljas bidrag till runt 100 olika projekt som berör över 60.000 personer varav mer än hälften är barn och unga under 25 år. Det är bland annat bidrag till sommarläger, utrustning till idrottsklubbar, näringlivsutveckling, författarbesök och teateruppsättningar.

 Här hittar du de beviljade bidragen

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/5a92d9b939b9e091c8ae056f5b9942314f78d6e7.jpg
2022-05-06 13:39:00.0 Music in Mind Hur kan musik förbättra dementa personers välmående? Det ska Lundalands filharmoniska orkester undersöka i projektet Music in Mind där professionella musiker möter boende på demensboenden, under återkommande musiksessioner, för att förbättra deras förmåga att kommunicera. Metoden introduceras nu i Sverige och först ut är Kävlinge kommun, där projektet blir verklighet genom stöd från Sparbanken Skåne.

 • Vi är jätteglada för att projektet kan genomföras. När vi hörde om de oerhört goda erfarenheterna från projektet i England bestämde vi oss för att vi gärna ville ta kunskapen hit till Sverige, säger projektledare Ivar Sjögren i Lundalands filharmoniska orkester.

Music in Mind är en musikalisk metod där idén går ut på att med hjälp av musiken skapa kontakt med personer som lider av demens, få dem att känna andras närvaro och känna sig sporrade att reagera. Ursprungsidén kommer från en kammarorkester i Manchester, Manchester Camerata, som genomfört programmet i Storbritannien i 10 år med goda resultat. En forskningsstudie vid Manchester University 2018 fann en ökning av de sociala, kommunikationsmässiga och musikaliska färdigheterna hos 90 procent av deltagarna och samtidigt en stor minskning av ångest, agitation och repetitiva beteenden. Orkestermedlemmar i Manchester beskriver också att musiksessionerna tänt en slags livsgnista hos gravt dementa och väckt känslor.

 • Under sessionerna använder vi speciella instrument, gärna klockor, trummor och tamburiner som man kan säga skickar musikaliska impulser som det har visat sig att även en mycket gravt dement kan svara på. Det man upptäckte i Manchester var att det däremot ofta tar lång tid innan reaktionen eller förbättringen kommer, ibland krävs flera tillfällen. I de bästa fallen kan en dement person som tidigare inte visat någon reaktion plötsligt reagera med känslor, minnas saker och uttrycka att de ser fram emot nästa musiktillfälle, berättar Ivar Sjögren.

Music in Mind handlar inte om att prestera, underhållning eller att finslipa tekniska färdigheter utan om ögonblicken när improvisationen tar över. Projekt blir möjligt i Kävlinge med hjälp av stöd från Sparbanken Skåne. Varje år investerar banken, genom sina ägarstiftelser, delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ i verksamhetsområdet.

 • Vi tycker detta är ett mycket spännande och ett viktigt projekt som handlar om något så grundläggande som hälsa och välmående. Vi hoppas att musikprojektet kan förbättra hälsan för människor som lider av demens men också bidra med nya kunskaper och erfarenheter när projektet är genomfört, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

De brittiska musikerna har utbildat Lundalands musiker så att de ska kunna genomföra idén på boenden i Sverige. Under tio veckor i sommar (2022) besöker sex musiker från Lundaorkestern boendena Billingshäll i Kävlinge och Möllebacken i Löddeköpinge. Med sig har de instrument som de på olika sätt spelar tillsammans med de boende.

 • Lundalands filharmoniska orkester sticker gärna ut hakan lite och gör äventyrliga grejer och tanken är inte att det bara ska stanna vid de här två boendena, vår förhoppning är att vi kan nå ut till fler kommuner och boende som vill vara med i framtiden, säger Ivar Sjögren.
]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/b8661b83b56f99e4640605c65c316d72e864b81c.jpg
2022-04-11 13:41:00.0 Sparbanken Skånes Kulturstipendier 2022 Sparbanken Skånes Kulturstipendier kan sökas av talanger med en tydlig anknytning till Skåne i syfte att stödja konstnärlig utveckling. Stipendierna, om vardera 150 000 kronor, delas ut av Sparbanken Skåne genom bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

Genom utdelningen vill vi bidra till att göra det möjligt för unga professionella i början av sin karriär att fördjupa sig ytterligare inom sitt kulturella gebit. Vi investerar i skånskt kulturliv!

sparbankenskane.se/kulturstipendier

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/add32b8afeec1ce8773fed09e816425427367a79.jpg
2022-03-16 13:35:00.0 Banken stöttar drabbade i Ukraina Sparbanken Skåne med ägarstiftelser donerar en miljon kronor till UNHCR för att stötta människor som drabbats av kriget i Ukraina. Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något, säger bankens VD Rasmus Roos.

Våra tankar går just nu till de som drabbas av den stora konflikten i Ukraina. UNHCR, som är Förenta nationernas flyktingkommissariat, är på plats och gör dagligen livsavgörande insatser för att hjälpa barn och familjer när de tvingas fly för sina liv. UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina kommer att behöva skydd och nödhjälp under de kommande månaderna.

Organisationen bidrar med mat, vatten, tak över huvudet, sovsäckar och kläder.

- Det är med stor sorg vi ser på krisen i Ukraina. Vår donation handlar om att tillsammans med många andra vara med och försöka mildra lidandet. Våra tankar är hos de som drabbas, säger Sparbanken Skånes VD Rasmus Roos.

Framöver kommer banken också att stötta lokala initiativ här i Skåne för att hjälpa flyktingarna.

Om du som privatperson också vill bidra så är det förberett för detta i Swish-appen där du enkelt kan stödja någon av de stora hjälporganisationerna.

 Bidraget från Sparbanksstiftelsen Finn går främst till att främja barn och ungdom i Ukraina.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/85039108f92eef712b3b27b4e07e8096ea335a5d.png
2022-02-18 09:26:00.0 Skånes Idrottsledarstipendie 2022 Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendie.

Nomineringen är öppen mellan 15 januari och 25 februari.

Läs mer och nominera här!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/e344253af5a9b25dcc57bf838028cf373e574590.jpg
2022-02-14 15:14:00.0 Alla hjärtans dag Ibland kan en liten omtanke betyda mycket eller i alla fall tillfälligt göra tillvaron ljusare. Denna måndag passade vi att bjuda barnen på Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund på glass. Vi önskar er alla en riktigt fin Alla hjärtans dag!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/f269626b8a3c24a0c0f020ce3b599ce0cda613dd.jpg
2022-01-26 12:55:00.0 Skånska Gastronomipriset  

Årets Skånska Mångfald 2021 gick till Vindstilla Café & Mötesplats Årets Mångfaldspris.

Motiveringen var:

Det kostar på att hålla sig frisk när livet gör ont.

Årets pristagare är en Mötesplats och en välkomnande famn för alla som trevar sig fram längs vägen till ett liv i balans och till ett arbetsliv som fungerar.

Vinnaren ökar människors livskvalitet, får självkänslor att växa  och gör Skåne till ett öppnare landskap.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/f4a63794e0f193cbb6ff5291b0e8179d83e25565.jpg
2022-01-19 09:16:00.0 Kulturen i Lund får sju miljoner genom sparbanksdonation – Sparbanken Skånes stöd innebär att vi kan realisera ett av våra viktigaste mål i museets utveckling – att bättre välkomna och ta hand om den viktiga målgruppen barn och unga, säger Kulturens museichef Gustav Olsson.

Allmogehallen byggdes 1853 som stall och uthus till det som nu kallas Vita huset (museets entréhus) och ligger kvar på sin ursprungliga plats. I slutet av 1920-talet köptes tomten av Kulturen och Allmogehallen anpassades för utställningar i två våningar. Idag inrymmer bottenvåningen lekutställning, pedagogisk verkstad samt en fiske- och jordbruksutställning. På andra våningen finns uppbyggda stugor och en skildring av livet i skånska byar och gårdar på 1700- och 1800-talet, som är i ett stort behov av uppdatering.

Kulturens mål är att renovera Allmogehallen på ett sätt som harmoniserar med byggnadens ursprung och historia, samtidigt som den anpassas för moderna behov. Ambitionen är att skapa ett familjens hus med fokus på lek, historia och pedagogik för både yngre och äldre barn, vilket nu blir möjligt tack vare sparbanksstödet.

I höst börjar en ombyggnad som öppnar upp mellan våningarna för att få in mer ljus och skapa en helhet. Lokalerna tillgängliggörs med hiss, barnvagnsparkering, fler toaletter, kapprum och matplats. Det blir en ny ljus pedagogisk verkstad, och även i fortsättningen kommer lekutställningar att inrymmas i huset, en ny utställning varje år. Fiske- och jordbruksutställningen försvinner, men skildringen av livet i skånska byar och gårdar på andra våningen kommer att omgestaltas och anpassas för pedagogik för äldre barn.

Sparbanken Skånes rötter i Lund sträcker sig tillbaka till 1800-talets första hälft. Donationen till Kulturen blir möjlig genom att Sparbanksstiftelsen Finn kan använda vinstutdelning från Sparbanken Skåne till lokal samhällsutveckling.

– Sparbanksidén handlar i grunden om att bidra till det lokala samhällets utveckling. Kulturen förvaltar ett viktigt kulturarv och vi är glada för att kunna medverka till att det blir tillgängligt för fler, säger Sparbanksstiftelsen Finns VD Katarina Andrén. 

Donationen beviljades i början av 2020, ombyggnaden börjar som sagt i höst och en nyinvigning av Allmogehallen är planerad till våren 2024.

 

För mer information:

Gustav Olsson, museichef på Kulturen, 046-35 04 02, gustav.olsson@kulturen.com

Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn, 070-547 52 00, katarina.andren@sparbanksstiftelsenfinn.se

 

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan stödja olika projekt som skapar värden för människor som lever och verkar i regionen.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/4dd9bdba26614f9e7f9be3a7e7417573cd0e8619.jpg
2022-01-18 13:53:00.0 Nytt samarbetsprojekt öppnar för mer rörelse i förskolor Få barn rör sig tillräckligt mycket, ett problem som riskerar påverka hälsan livet igenom. Nu förenar Sparbanken Skåne och Hållbar Generation krafter för att öka aktivitet och rörelse hos de allra yngsta. Med start i vår får 120 förskolor i Skåne möjlighet att delta i ett nytt projekt för att främja fysisk aktivitet.

Ofta nämns 60 minuters pulshöjande aktivitet om dagen som riktmärke för hur mycket barn och unga bör röra på sig för att må bra och fortsätta utvecklas. Stillasittandet har dock blivit ett problem och allt för få rör sig tillräckligt. Undersökningar visar dessutom att coronapandemin ytterligare försämrat aktivitetsgraden.

 • Studier visar att även hos yngre barn har mängden fysisk aktivitet minskat under de senaste årtiondena. Detta riskerar påverka livskvaliteten, inte bara i unga år utan även i vuxen ålder. Både goda och dåliga vanor skapas tidigt i livet, säger Linda Jenvén, rörelsecoach och utbildningskonsult som tillsammans med Sparbanken Skåne driver projektet Hållbar Generation.

Sparbanken Skåne fortsätter i den gamla sparbankstraditionen genom att engagera sig på flera sätt i samhället där banken verkar. Det innebär bland annat att stora delar av överskottet investeras i initiativ som gör nytta i det lokala. Banken driver sedan tidigare ett antal aktivitetsprojekt, tillsammans med sina ägarstiftelser, som riktar sig till skolklasser och nu utökas portföljen med en satsning för de allra yngsta.

Syftet med projektet Hållbar Generation är att skapa möjlighet till ökad fysisk aktivitet i vardagen för förskolebarn i Skåne och detta helt utan kostnader för förskolorna. Inbjudan går ut till förskolor i 15 skånska kommuner* och redan nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse. Bland de som kommer att delta vårterminen 2022 finns förskolor i Kävlinge, Ystad, Tomelilla och Eslöv.

 • Att inspirera och hjälpa barn att växa är en grundsten i samhällsutvecklingen. Med detta nya samarbete vill vi bidra till att skapa goda vanor hos de allra yngsta. Det ska vara enkelt för förskolorna att delta i projektet och sedan kunna göra det lilla extra i vardagen. Fysisk aktivitet är en viktig del i vårt välmående som människor, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Själva projektet består av tre delar.

 • Föreläsningen ”Nå en hållbar generation” hålls för pedagoger på förskolan och belyser effekterna av fysisk aktivitet samt hur förskolan med enkla små strategier kan nå ökat välbefinnande och fler rörelserika barn.
 • Ryggsäck till förskolan med utvalt aktivitetsmaterial för att underlätta fysisk aktivitet som en del av den vardagliga verksamheten. Syftet är att inspirera till mer rörelse för barnen.
 • Besök på förskolan av artisten Pidde P som ger en konsert och bjuder in barnen till dans och rörelse på ett lustfyllt sätt. Spelningen skapar glada minnen tillsammans för barn och personal.

Under hösten 2021 har ett antal förskolor i nordöstra Skåne kunnat delta i en första fas av projektet och genomfört både utbildningen och fått besöket av Pidde P.

Läs mer om Hållbar Generation här!

* Projektet Hållbar Generation riktar sig till förskolor i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun.

Fakta om barns rörelse och aktivitet
Undersökningar visar att endast ett fåtal barn rör sig tillräckligt mycket. Enligt den årliga PEP-rapporten som släpptes i våras når endast 23 procent av barn och unga i Sverige den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Vidare uppger 2 av 10 att de rört sig mindre under pandemin, medan endast 1 av 10 uppger att de rört sig mer. Generellt når flickor rekommendationen om daglig rörelse och aktivitet i lägre utsträckning än pojkar

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/8a55a0df67ec55eb751681d7dc09bab2f830c22a.png
2021-11-05 08:55:00.0 Skissernas Night hösten 2021 - Ljuset återvänder! Den här gången sprids programmet under en hel helg till höstens Skissernas Night den 12–14 november! Skissernas Night genomförs med stöd av Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

 Skissernas Night

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/f807b65837af88d6b9b5db2c7369daa9a66b6c3f.png
2021-09-21 13:53:00.0 Sparbanken Skåne blir karnevalsbank 2022 Lundakarnevalen samlar vart fjärde år flera hundra tusen besökare från hela landet. Under några dagar förvandlas Lundagård till ett hektiskt karnevalsområde med tältnöjen, artister, studentspex och mycket annat. Den första Lundakarnevalen hölls 1849 och det har hela tiden varit studenterna som varit drivande. Senaste arrangemanget år 2018 omsatte över 30 miljoner kronor.

Sparbanken Skåne och bankens föregångare (som Sparbanken Finn, Lundabygdens Sparbank och Sparbanken i Lund) har verkat i Lund sedan 1800-talets första hälft. Ett starkt engagemang i studentlivet har alltid varit centralt för banken, som nu också blir officiell karnevalsbank. Detta har möjliggjorts tack vare bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn. 

– Storleksmässigt är Lundakarnevalen idag som ett mindre företag och just under våra arrangemangsdagar sker tusentals och åter tusentals transaktioner med besökarna. Vi byter leverantör av finansiella tjänster och ser att Sparbanken Skåne har rätt förutsättningar för att kunna hjälpa oss. Banken har en tydlig anknytning till Lund, ett naturligt val helt enkelt, säger Emil Fredberg, press- och sponschef för Lundakarnevalen.

2022 års upplaga av Lundakarnevalen går av stapeln den 20-22 maj. För många studenter har det varit tuffa ett och ett halvt år med coronarestriktioner som begränsat det sociala livet.

– Vi är många som verkligen ser fram mot denna karneval, säger Emil Fredberg.

– Lundakarnevalen är en stor och viktig händelse för hela Lund. Detta kommer att bli ett roligt samarbete och jag ser själv fram mot den dag som karnevalståget ringlar genom stan igen. Rent konkret kommer vi att hjälpa till med betallösningar, system och andra banktjänster, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

Temat för 2022 års karneval är Katastrofalkarneval. Ibland blir saker helt enkelt inte riktigt som man tänkt sig, i vardagen, skolan och andra sammanhang. Lundakarnevalen kommer att fira dessa missförstånd, fadäser och klavertramp.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/2b36aabbdda0c555d49435167ef585826b3769df.jpg
2021-08-18 11:00:00.0 Teater Sagohuset Hur gick det sen? av Tove Jansson Hur gick det sen? är en dans- och musikteaterföreställning av Tove Jansson om Mumintrollet och Mymlan som gör en äventyrlig resa på en okänd väg i ett föränderligt landskap för att hitta den försvunna My. Som kund i Sparbanken Skåne får du 20 % rabatt på biljettpriset (ordinarie pris 120 kr vuxen, 85 kr barn/pensionär). Ange rabattkoden SPARBANKEN under "ange kampanjkod" när du köper biljett via länken på sparbankenskane.se/mervarde

 

Speldatum

12 september kl. 14.00 och kl.15.30

19 september kl. 14.00 och kl. 15.30

 

Om föreställningen

Regi och koreografi: Lotta Lagerström.

Från 4 år.

Plats: Svarta lådan, Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund

 

 Mer om Teater Sagohuset

Foto: Emmalisa Pauly, Copyright: Moomin Characters 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/05cc3c4a3dd2831b0ed3d4191e95b65049c1fa01.jpg
2021-08-09 10:01:00.0 Sensationellt fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola Mellan Malmö och Lund ligger Uppåkra - Nordens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Redan sommaren 2019 gjorde, den då 11-åriga, Ines Roos Bengtsson ett fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola som nu, efter två år av noggranna analyser, skriver om Uppåkras och Nordens tidigaste historia. Ines hittade en mjölktand, den första mänskliga kvarlevan från järnålderns tidigaste period. Med ”Ines tand” läggs nu ytterligare en viktig pusselbit i historien om Uppåkra.

Ines Roos Bengtssons fynd, som fått forskare att häpna, gjordes den 4 juni 2019. Det var när Ines klass från Nyvångsskolan i Dalby besökte Sparbanken Skånes Arkeologiskola på Uppåkra som hennes nyfikna ögon fick syn på något i jorden. Det visade sig vara en tand.

Efter två år av noggranna analyser och undersökningar, bland annat kol-14 datering, kunde det konstateras att tanden var minst 2 100 år gammal, dvs från tiden 100 f.Kr. Tanden var dessutom en mjölktand, vilket betyder att den tappats av och, över två tusen år senare, hittats av ett barn. 

- Vi hade ingen aning om hur gammal tanden var, men när vi fick dateringen så hoppade jag av glädje, säger Sofia Winge, arkeolog och vetenskapspedagog på Uppåkrastiftelsen.

- Det roligaste med Ines fynd är att vi äntligen har hittat lämningar efter människor som har levt vid tiden för Uppåkras äldsta fas. Men det allra viktigaste är att tanden visar på potentialen för vidare forskning. Om ett så här viktigt fynd kan göras med relativt enkla metoder - vad återstår då att finna i de 99,8 procent av Uppåkra som inte är utgrävda, säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds Universitet och medlem i det vetenskapliga rådet vid Uppåkrastiftelsen.

Uppåkra är Nordens största, mest fyndrika järnåldersbosättning. Härifrån behärskades en stor del av södra Skandinavien under drygt tusen år, från ca 100 f.Kr. till 1 000 e.Kr. Endast 0,2 procent av det 40 hektar stora området (motsvarande 80 fotbollsplaner) är utgrävt, men har redan resulterat i hissnande 35 000 fynd. 

På platsen verkar Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, vars syfte är att förmedla platsens viktiga historia. Genom en satsning tillsammans med Sparbanken Skåne kan tusentals skolbarn varje år få gräva som riktiga arkeologer i Uppåkra, med möjlighet att hitta autentiska föremål. Satsningen görs för att skapa lärorika upplevelser utanför klassrummet och väcka nyfikenhet inom områden som historia, naturkunskap, geografi och källkritik.

- Sedan starten 2018 har fler än 10 000 elever från olika håll i Skåne deltagit i vår arkeologiskola. Upplevelsen för barnen och pedagogiken på plats har redan från början varit en succé, och nu ser vi också att fynden faktiskt för forskningen framåt, det är fantastiskt, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

- Barn har en viktig roll att spela när det kommer till att pussla ihop vår historia. Vår ambition är att skapa en lust hos barnen att vilja vara med och bidra och på så sätt kan vi förhoppningsvis skapa en återväxt till forskningen, säger Karin Nilsson, verkställande ledamot för Uppåkrastiftelsen.

- En av punkterna på min ”bucketlist” var att jag gärna skulle vilja omnämnas i historieböckerna, säger Ines Roos Bengtsson, idag 13 år.

Den punkten på listan kan Ines stryka. Nu gör hon det.

Mer om Arkeologiskolan

Mer om Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Foto: Uppåkrastiftelsen

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/ae432267999426754c939400746259c6add1c146.jpg
2021-06-29 10:00:00.0 Vårens beviljade bidrag Vi är mycket glada och stolta över att få vara med och investera i en hållbar framtid i vårt närområde och vill med dessa ord önska en rikigt skön sommar!

Här hittar du årets beviljade bidrag.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/c4d997fe583aab63f4729e752312f8acb86d32a0.jpg
2021-06-10 12:23:00.0 Malmö Opera på lastbil Nu åker Malmö Opera ut på lastbil igen! Den här gången med en hissnande teaterkonsert, tre udda karaktärer och ett urval från Billy Joels fantastiska låtskatt. 

Med sång och musik berättas en historia om relationer, kärlek, uppgörelser och insikt. Följ med våra musikalartister Oscar Pierrou Lindén, Sara Lehmann och Michael Jansson på en musikalisk resa, där de ikläder sig rollerna som mästertjuven James, clownen Victor och gamern Laura. 

 

 

På grund av förseningar med beslut från regeringen gällande publikantal, har det varit svårt för våra arrangörer att söka polistillstånd i tid. Därför vill vi reservera oss för att spelplanen kan komma att förändras.

 

Bild: Malmö Opera

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/172917db7030141cc1dc5e9d80aa545bd1bda310.jpeg
2021-04-13 14:13:00.0 Sparbanksstiftelser prisar arbete för ungas ledarskap

I skolidrottsföreningar, så kallade skol-IF, är det de unga som leder andra unga i fysisk aktivitet. Konceptet bygger på att det är ungdomar själva som startar föreningen, tar ansvar och utvecklas som ledare. Skolidrottsförbundet i Skåne stöttar unga som startar skol-IF och nu får förbundet priset Årets förnyare av Sparbanksstiftelserna* i Skåne.

Sparbanksstiftelserna i Skåne verkar för en positiv utveckling i samhället och stödjer många projekt i föreningslivet, till exempel det som bidrar till barn och ungas rörelseglädje. Genom priset Årets förnyare på 100 000 kronor vill stiftelserna lyfta fram initiativ som på ett eller annat sätt bidrar till förnyelse inom skånsk idrott och som kan inspirera fler att utveckla sin verksamhet. Priset ska bidra till vidare spridning i stiftelsernas verksamhetsområde.

I år går priset till Skolidrottsförbundet i Skåne som ger unga möjligheten att starta skolidrottsföreningar i direkt anslutning till skolan. Föreningen blir en plats för och av unga där de själva har makten över planeringen, aktiviteterna och utvecklingen. Engagemanget från de unga ledarna i föreningarna bidrar till att fler skolbarn kan få tillgång till kostnadsfria aktiviteter som är till för alla, oavsett bakgrund.

- Vi ser inte bara barn och unga som vår framtid utan tycker att de behöver kunskap om föreningslivets demokratiska processer redan nu. För att starta en skol-IF gäller samma regler som för andra föreningar. Därför hjälper vi ungdomsledarna med att starta upp, komma igång och utveckla föreningen, säger Jasmine Wahlström, verksamhetsutvecklare på Skolidrottsförbundet i Skåne.

En skol-IF låter barn röra sig förutsättningslöst på egna premisser. Aktiviteterna varierar mellan föreningarna och rörelseglädje står i fokus. Barn från 6 år kan delta i aktiviteterna som leds av barn mellan 11 och 16 år. Ledarna har som uppdrag att planera och leda verksamheten men har också stöd i arbetet genom att det finns minst en vuxen till hands ofta knuten till skolan.

Det var genom ett nyligen avslutat projekt som förbundet hittade formen för hur de ännu bättre kan nå ut till skånska skolor - nämligen genom att samverka tätt med kommunerna. Idag lägger förbundet stort fokus på uppsökande verksamhet och samarbetet med kommuner har gett resultat de senaste åren. Av de cirka 100 skolidrottsföreningar som finns idag i Skåne ingår nu nästan 40 av dem i en riktad insats som bygger på kommunsamverkan.

- När vi gör en insats tillsammans med en kommun hittar vi oftare de unga som vi inte annars hade nått eller som kanske aldrig tidigare varit delaktiga i föreningslivet. Framförallt når vi de som aldrig varit ledare. När vi jobbar uppsökande ser vi till att föreningen drivs av unga för unga, att ungdomarna utbildas, är delaktiga i processer och arbetar med checklistor. Vi finns till för dem hela vägen och stöttar, säger Jasmine Wahlström.

Skolidrottsförbundet i Skåne får priset Årets förnyare för deras arbete att starta skolidrottsföreningar där barn och ungdomar utbildas i förenings- och ledarkunskap med fokus på inkludering, praktiskt ledarskap och demokrati.

- Genom priset hoppas vi att ännu fler barn får prova olika idrotter och samtidigt lär sig hur det fungerar att driva en förening. Skol-IFs verksamhet bidrar dessutom till att skolornas idrottshallar utnyttjas bättre och att fler får möjlighet till en aktiv fritid, säger Maria Wallinius, representant för Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Jasmine Wahlström lyfter fram betydelsen av att de unga ledarna träffar varandra genom till exempel utbildningar och läger. Hon menar att det skapar engagemang och de kan utbyta erfarenheter med ledare från andra kommuner.

Vad skulle du säga att skol-IF betyder för unga ledare?

- Vi vet att ledarna ofta påpekar gemenskapen som en viktig sak, att de får ett sammanhang. Skol-IF blir som deras klubb oavsett bakgrund eller kunskap. De som är ledare växer som människor och har med sig erfarenheten in i vuxenlivet.

Skolidrottsförbundet i Skåne kan genomföra olika typer av projekt med hjälp av stöd från Sparbanksstiftelser, samarbetspartners och kommuner. Tack vare Sparbanksstiftelserna* i Skåne kan nu ett nystartat projekt som kallas Hela Skånes unga ledare drivas framåt med målet att nå kommunöverenskommelser i stiftelsernas verksamhetsområde.

Vad betyder priset Årets förnyare för er?

- Vår framtida dröm är att vi ska ha en stark relation med alla grundskolor i hela Skåne och att ordet skolidrottsförening förknippas med ledarskap. Att vi får priset betyder därför otroligt mycket för oss. Förutom den ekonomiska knuffen i vårt arbete ger priset oss motivation att nå fler unga, säger Jasmine Wahlström.

Läs mer om Skolidrottsföreningar

*Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen. Utmärkelsen Årets förnyare presenteras i samband med utdelningen av Skånes Idrottsledarstipendier. Årligen uppmärksammar Sparbanksstiftelserna tillsammans med RF-SISU Skåne idrottsledare som engagerar sig ideellt i barn- och ungdomsidrotten i regionen.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/62227838648131ef1a5601fae5569e67da03f590.jpg
2021-04-08 10:28:00.0 Botan för barn Botaniska trädgården, Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn bjuder in tredjeklassare till kostnadsfria besök i Botaniska trädgården. 

Välj mellan teman som Mat och klimat, Rädda vår natur och Året runt i naturen. Undervisningen sker i små elevgrupper och utomhus.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/93b263f08619bd1b03d98017d297a9abc0fda556.jpg
2021-03-02 08:46:00.0 10 års jubileum för stiftelsen Stiftelsen bildades 2010 då Sparbanken Finn ombildades till bankaktiebolag och gick samman med Sparbanken Gripen för att bilda Sparbanken Öresund. Stiftelsen verkar primärt inom det geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken Finn gjorde och stödjer därför företrädesvis projekt inom följande kommuner i västra och mellersta Skåne: Eslöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/fd02111b53d8c34423589bdf21fc64a7cece1d25.jpg
2021-02-01 10:59:00.0 Blixtstödet & Fixastödet Totalt har vi skänkt 2 miljoner kronor till bland annat scoutkårer, friluftsfrämjandet, Skånes Stadsmission, teatersällskap och många andra. Sammanlagt har 86 olika föreningar och organisationer tagit del av Blixtstödet eller Fixastödet.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/7be7f605b7c5103121ad400ca59583f60a8bbd66.jpg
2021-01-18 10:06:00.0 Renovering av fasaden mot Domkyrkan Byggnaden som är över 100 år gammal vittnar om sparbanksidéns långa historia som firade 200 år i år.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/114b04a3151f80f5e4368820e9c12ee69d0b94a2.jpg
2021-01-15 09:39:00.0 Skånes Idrottsledarstipendier Om Skånes Idrottsledarstipendier

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Med anledning av covid-19

Tidigare år har stipendierna delats ut under en galakväll i Lund men som, på grund av coronapandemin, inte kommer att bli av 2021. Istället blir stipendiater och föreningar kontaktade under våren när utdelningen ska ske.

De nomineringar som gjordes 2020 när stipendieutdelningen ställdes in är inte längre giltiga. Idrottsledaren behöver i så fall nomineras på nytt under nomineringsperioden 2021

Nominera senast den 25 februari

Nominera idrottsledare till Skånes Idrottsledarstipendier den 15 januari - 25 februari 2021. Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att nominera en kvinna och en man. Rent formellt är det styrelserna i föreningarna som kan föreslå kandidater.

Nominera här!

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/e344253af5a9b25dcc57bf838028cf373e574590.jpg
2020-12-23 14:51:00.0 Hjälp till utsatta https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/55070c7af5ab072d30089b19fa4173db03e389fa.png 2020-11-02 13:25:00.0 Sparbankerna firar 200 år ! Vad har en skotsk präst, en tyskfödd göteborgare och ett gäng sparsamma skåningar gemensamt ?

För att finna svaret måste vi leta oss över 200 år tillbaka i tiden. Det var nämligen i början av 1800-talet som den skotske prästen Henry Duncan formulerade idén om en bank olik alla andra banker, och sparbanken var född. 1820 snappade Eduard Ludendorff – en framsynt tysk köpman boende i Göteborg – upp idén och startade den första svenska sparbanken hemma i sitt hus. Sparbankerna spred sig sedan över landet och fick fäste på ett stort antal orter, varav flera i Skåne. Det var lite av en revolution faktiskt, och den välkomnades av många skåningar.

Grundidén var att varje ort skulle må bättre av att ha en lokalt förankrad bank som förstod levnadsvillkoren för de som bodde där, och som på så sätt lättare kunde ta aktiv del i både människors och samhällets utveckling. Banken skulle heller inte ha några utomstående ägare som krävde avkastning, utan skulle bedrivas helt utan traditionellt vinstintresse. Men vart tog pengarna vägen då? En bank tjänar ju trots allt pengar på sin verksamhet. Lades de bara på hög hemma hos bankdirektörer som Eduard Ludendorff? Nä, det fina i kråksången var att pengarna gick tillbaka till invånarna. De återinvesterades i lokalsamhället via olika bidrag och stipendier till föreningar, projekt och utbildningar. Det skapades helt enkelt ett monetärt ekosystem som gagnade alla, ett system som har rullat på sedan dess. Kanske är din förening en av mottagarna idag?

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/a9e4bc2444f9a99caa7f3932f0409702bea1a946.png
2020-09-17 13:34:00.0 Framtidens innovationer prisade i Lund Det är fjärde året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till tre studentprojekt och tre forskarprojekt med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

Som segrare bland studenterna stod Wenjing Yangs & Hanna Geschewsks projekt, ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi. Idén till Solar4Schools föddes under en fältresa till Kenya som Wenjing Yang gjorde under sin studietid. Miljontals skolor i utvecklingsländer har inte tillförlitlig tillgång till elektricitet, vilket påverkar kvaliteten på utbildningen. Med den lösning som Wenjing Yang och Hanna Geschewski tagit fram får skolorna tillgång till ren elektricitet som dessutom kan självfinansieras genom att samtidigt erbjuda det lokala samhället en telefonladdningstjänst.

Bland de anställda tog Alexandru Schiopu hem det stora innovationspriset för sitt projekt som utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt. Det innebär inte bara stora sociala vinster, utan också stora ekonomiska vinster.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

- Innovationer lägger grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för regionens utveckling och just att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lite extra lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden imorgon, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.

Prisutdelningen ägde rum i ett webbsänt Godmorgon Lund den 16 september, ett återkommande frukostevent som Lunds kommun arrangerar.

- Vi vill knyta samman akademi, entreprenörer och näringsliv. Men framförallt vill vi uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet och göra allt vi kan för att den också kommer samhället till nytta, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

 

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/5f844c6ace08fc7bd9bcc47f8322cf990e2be409.jpg
2020-09-10 14:14:00.0 Hattrick by FC Rosengård Projektet består av tre delar. Första delen är en fotbolls-clinic som leds av FC Rosengårds elittränare och damlagsspelare. Den andra delen är ett kunskapspaket - där temat bl a inkluderar träning kopplat till menstruation och nutrition, samt återvinnande idrott och under 2020/2021 kommer kunskapsdelen att vara inriktad mot inkluderande idrott och ung ekonomi. Den tredje delen kommer att bestå av Pride Cup som arrageras i samband med World Pride i augusti 2021 där de 17 föreningarna deltar. Hela projektet avslutas med att alla gemensamt går i Prideparaden genom Malmö.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/4ac27487e4e53b4418e69460c2a25ca83a29a8f0.jpg
2020-08-17 10:29:00.0 Sparbanken Skåne ansluten till hållbarhetsplattform En informationsplattform för att öka transparensen på kapitalmarknaden kring gröna, sociala och hållbara obligationer.  Sparbanken Skåne blev 2019 första svenska sparbank att ge ut gröna obligationer – och är nu också första svenska sparbank i Nasdaq Sustainable Bond Network. Från och med augusti kan investerare och andra intressenter hämta information på webbplattformen om Sparbanken Skånes gröna obligatio

- Våra gröna obligationer finansierar projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. För oss som bank är det ett sätt att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Transparens och kunskap är nyckeln i denna omställning och här kan Nasdaqs plattform bidra med ytterligare fokus på gröna affärer, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har på omvärlden, sker indirekt via utlåning. Hänsyn till hållbarhetsaspekter i kreditgivningen är därför en självklarhet.
Genom gröna obligationer finansierar Sparbanken Skåne satsningar inom områden som förnybar energiproduktion, hållbart jordbruk och klimatsmarta fastigheter. Obligationerna är knutna till ett ramverk kopplat till FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Nasdaq Sustainable Bond Network möjliggör för emittenter på kapitalmarknaden att på ett standardiserat och samlat sätt presentera data, dokument och rapporter för utbudet av gröna, sociala och hållbara obligationer. Hållbarhetsorienterade investerare kan på ett effektivt sätt hitta och jämföra den information de behöver för att agera på marknaden.

Webbplattformen etablerades i vintras och har idag cirka 50 registrerade företag och organisationer från ett dussintal lände

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/95296f3b533469d52641f70c4442b4b03eb5bfe0.jpg
2020-08-04 09:23:00.0 Skola storsatsar på skolträdgård - Vi har inspirerats av ett danskt projekt, Haver til Maver, som utvecklar skolträdgårdar som fungerar som ett pedagogiskt utomhusklassrum. Det finns forskning som visar hur viktigt det är att förstå den grundläggande kopplingen till naturen och hur mat produceras för att kunna få förståelse för hållbarhet, säger Axel Hilling, förälder och styrelseledamot på skolan.

På skolan hittar vi inte bara personal och elever utan också de två Linderödssvinen Kanel och Kardemumma som bökar runt på skolans marker. Grisarna är en del av skolans kretsloppsprojekt och ser bland annat till att skolan inte har något matsvinn.

- När vi skaffade grisarna blev det tydligt för många på skolan att något nytt är på gång att hända. Med grisarna har vi förmodligen skapat en nyfikenhet för hur de kan bidra i vårt arbete för biologisk mångfald. Eleverna tar hand om grisarna, tillsammans med personalen, och ser till att de får skolans matrester. Vi är många som har en relation till dem, berättar Axel Hilling.

Tanken med skolans investering är att både utveckla skolmiljön och pedagogiken. Trädgården ska dessutom vara till glädje för fler elever än skolans. Planen är att sju andra skolor i kommunen ska kunna använda trädgården under en hel odlingssäsong alltså från mars till november.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/a6698b5349b36a5e2c2cac309815c2d238966916.jpg
2020-04-08 16:12:00.0 Skånes Idrottsledarstipendier 2020 ställs in Vi får återkomma med mer information längre fram när det återigen kan bli möjligt för en ny nomineringsperiod.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/e344253af5a9b25dcc57bf838028cf373e574590.jpg
2020-03-27 10:34:00.0 Blixtstödet Coronavirusets framfart gör att vi står inför en svår samhällsutmaning som kräver att vi hjälps åt på alla plan. Vi vet att det finns en massa goda idéer ute bland människor, föreningar och organisationer i Skåne - idéer som om de blir verklighet, kan göra en positiv skillnad för någon annan i dessa svåra tider.

Sparbanken Skåne har genom bankens ägarstiftelser möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Nu inför banken genom Sparbanksstiftelsen Finn något vi kallar Blixtstödet, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i hela bankens verksamhetsområde som kan tänka sig att stötta andra genom en hjälpande hand, uppmuntran eller aktivering i vardagen.

Fyll i samtliga fält i ansökan nedan och besrkiv ditt projekt eller idé. Vi kommer att fatta snabba beslut, redan inom en vecka får du besked, för det är nu hjälpen behövs.Om ni får beviljat Blixtstöd kontaktar vi även er för mer uppgifter kring utbetalning.

Här hittar du mer information om ansökningsprocessen

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/5bc621970e1b2b47d1a40c716517ec7eb4cbea98.png
2020-02-17 14:54:00.0 Alla Hjärtans Dag på BUS Hjärtformade tårtor, heliumballonger och biobiljetter skänktes till alla barn- och ungdomsavdelningarna för att glädja barn, syskon, föräldrar och personal lite extra denna dag.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/27db3640ffa71a09a6bee175adaba35381ccf0b8.jpg
2020-02-17 13:44:00.0 Lokala föreningslivet i Skåne ökar tryggheten med hjärtstartare Sparbanken Skåne vill tillsammans med det lokala föreningslivet öka närheten till hjärtstartare – och placerar nu ut 44 nya hjärtstartare i Skåne.

 • Vi är en scoutförening i Eslöv och har aktiviteter i scoutgården flera kvällar i veckan. Sjukvårdskunskap är en naturlig del av vår verksamhet och om vi har en hjärtstartare hos oss och det kan öka chansen att rädda liv känns det väldigt viktigt, säger Mats Thuresson ordförande i Eslövs Scoutkår.

Eslövs Scoutkår är en av de föreningar som tilldelas en hjärtstartare i år. Under vintern har skånska föreningar kunnat ansöka om hjärtstartare till sin verksamhet. De föreningar som fått besked om att de får en startare hämtar ut den genom Sparbanken Skåne i samband med Alla hjärtans dag och erbjuds dessutom en kompletterande HLR-utbildning för 20 personer.

Automatiska hjärtstartare, så kallade defibrillatorer, bidrar varje år till att drygt tio procent överlever ett hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. I Sverige är det vanligt att medmänniskor ingriper och försöker hjälpa till, men det är minuter som räknas. För att snabbt kunna hitta närmaste hjärtstartare sammanställs dessa i Sveriges Hjärtstartarregister (hjartstartarregistret.se). Handhavandet av apparaterna är relativt enkelt, med tanken att alla ska kunna använda dem.

 • Jag kollade upp var de officiella hjärtstartarna i Eslöv finns och insåg att i området där scoutgården ligger var det ganska långt till närmsta hjärtstartare. Vår förening hade förmodligen inte själv investerat i en hjärtstartare.  Att banken gör det ger oss förutsättningar för att vi ska kunna ta nästa steg att bli en säkrare plats. Att ha en hjärtstartare i Scoutgården betyder jättemycket, säger Mats Thuresson.

Genom att de 44 nya hjärtstartarna placeras ut i regionen, i ett samarbete mellan skånska föreningar och Sparbanken Skåne tillsammans med sina ägarstiftelser, kan nu tillgängligheten till hjärtstartare i Skåne bli lite bättre.

 • Från sparbankens sida vill vi bidra till ökad kunskap om hjärtstartare, hur man hittar dem och hur man använder dem. Det borde finnas hjärtstartare överallt där det samlas människor. Att satsa på hjärtstartare tillsammans med det lokala föreningslivet är ett sätt att investera i framtiden. Det bidrar helt enkelt till ett lite tryggare och lite bättre Skåne, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

På sparbankenskane.se/allahjartan finns hela listan med föreningar som nu får hjärtstartare.

Banken och sparbanksstiftelserna tänker på Alla hjärtans dag också lite extra på de barn och unga som bor eller behandlas på sjukhus. För att vara med och lysa upp tillvaron för barnen och deras familjer ordnas kalas med fika och underhållning på barn- och ungdomsavdelningarna på sjukhusen i Kristianstad och Lund.

PS. Sparbanken Skåne erbjuder under våren kostnadsfria utbildningar i HLR, läs mer och anmäl dig här!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/9e128ac1a2cdc27d8caff68b23934684c38056b7.jpg
2020-02-12 11:22:00.0 Skånes Ungdomssymfoniorkester Genom Skånes Ungdomssymfoniorkester erbjuds alla Skånes kulturskoleelever på klassiska instrument chansen att spela i en stor symfoniorkester. Under sportlovsveckan får du som deltagare delta i repetitioner ledda av en professionell dirigent samt möta och knyta kontakter med andra elever från runtom Skåne. Du får även chansen att lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester samt lärare från olika kulturskolor som fungerar som instruktörer och leder stämrepetitioner.

Skånes Ungdomssymfoniorkester SKUSO är ett initiativ av Skånes 33 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta, Skåne och Gripen.

Fotograf: Håkan Röjder

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/5c3316731222f5377ba1e8fc09ed3f5e87f08af7.jpg
2020-01-31 15:18:00.0 Sparbanken Skåne stödjer SmiLe Incubator Bidraget kommer att användas till att stärka en av SmiLes grundpelare – att erbjuda uppstartsbolagen tillgång till avancerade laboratorier – och därigenom även tillväxten i Skånes näringsliv.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser bidrar till utvecklingen i regionen genom att stödja projekt som främjar näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott, kultur och barn och unga. Det hela blir möjligt genom att stiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/7e800e9c53ca9e353f660e50763167a75b2d3a1f.png
2020-01-31 14:45:00.0 Samverkan för fri träning för ungdomar Gerdahallen och Sparbanken Skåne ger alla niondeklassare och gymnasieungdomar i Lund möjlighet till fri träning på morgonen, i ett projekt som sträcker sig upp mot fyra år.

Genom samarbetet får eleverna fritt inträde på vardagar mellan 6.30 och 9.30 till styrketräning och konditionsaktiviteter på Gerdahallen. Det innebär tillgång till gymmet och alla ledarledda grupppass som hålls på morgnarna. Projektets huvudsyfte är att främja ungdomarnas fysiska och mentala hälsa, med förhoppning att det i förlängningen också bidrar till skolresultaten.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/398c7a1eb738749e997c6435b9fdb59d0f9492bb.jpg
2020-01-28 13:20:00.0 DiabetesNinja 2.0 är här Föreningen Faföräldrar med vänner mot barndiabetes släpper nu en uppdaterad version som ska underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes. Under 2019 har vi varit med och bidragit för att appen ytterligare ska kunna utvecklas och förenklas. Läs mer på diabetesninja.se 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/f4d1126e822fe81518a87fed64748c29d9f35ecb.png
2020-01-28 13:20:00.0 Skånes Idrottsledarstipendier 2020 Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med Skåneidrotten uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna med en galakväll i Lund.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Under tiden 15 januari - 25 februari 2020 kommer samtliga idrottsföreningar i Skåne få möjligheten att nominera kandidater, en kvinna och en man.

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Stipendierna delas ut den 14 maj på Idrottsledargalan på Sparbanken Skåne Arena i Lund

Läs mer och nominera här!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/c29f93975d4ae6188985ce6196f4a9b0d2851e96.jpg
2019-11-01 11:40:00.0 SI - Samverkansinlärning i skolan Samverkansinlärning i skolan

Samverkansinlärning SI är en verksamhet i gymnasie- och grundskolan som bedrivs av Lärosäten Syd, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet.

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. En äldre student håller i veckovisa SI-pass som kompletterar den ordinarie undervisningen i en för eleverna avslappnad atmosfär.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/b331d9e9aff1e140fdbcb9cec7d51cb4cc3d79a6.jpg
2019-11-01 11:28:00.0 Skissernas Night 2019 På kort tid har Skissernas Night blivit en sjävklar mötesplats för kulturintresserade i alla åldrar som vill överraskas, underhållas och möta konsten på ett nytt sätt. 

Skissernas Night genomförs med stöd av Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/c801ec64f0b15d5c9b72debb64ea7352c44b92da.jpg
2019-11-01 11:00:00.0 Vendeltidsdagarna 2019 Den 24-25 augusti vred vi tillbaka tiden och gick rakt in i järnålderns Uppåkra, Nordens största maktcentrum i över 1000 år. Genom en mängd olika aktiviteter och attraktioner återskapades järnåldern autentiskt och vetenskapligt.

 

Uppåkra välkomnade återigen mäktiga krigare och duktiga hantverkare från Europas många hörn. Den mäktiga och flärdfulla vendeltiden som lämnat otaliga spår i marken.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/72e069c6ec7e9eaf0f30458d44fa38ce87ac5351.jpg
2019-06-18 13:45:00.0 AF- Borgen AF-borgen är inte bara navet i det akademiska livet i Lund, utan är med sina många fest- och arrangemangslokaler en mötesplats för hela Skåne. Själva byggnaden har anor från 1800-talet. Idag finns ett behov av renovering och modernisering.

Sparbanken Skåne har genom sina föregångare (som Sparbanken Finn, Lundabygdens Sparbank och Sparbanken i Lund) verkat i Lund sedan 1800-talets första hälft. Banken finns idag representerad med tre kontor i staden och stödjer såväl privatpersoner som företag och föreningar. Inte minst bland studenter är Sparbanken Skåne en aktiv bank.

När AF-borgen nu byggs om i ett omfattande projekt närmaste åren, är banken engagerad. Sparbanksstiftelsen Finn bidrar med tio miljoner kronor till projektet, pengar som bland annat ska gå till renoveringen av Stora salen på plan 2.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/aa2883c14ec299591807bd67ace7ca6394e311d5.jpg
2019-06-18 11:43:00.0 Malmö Opera på lastbil Sara Lehmann, Michael Jansson och Oscar Pierrou Lindén, som vi senast sett i Matilda the Musical och West Side Story, drog fulla hus på Malmö Opera med sina egna föreställningar Tillsvidare och En annorlunda jul. Med utgångspunkt i sina individuella berättelser lär vi känna artisterna både som privat- och scenpersoner, och kanske som en och annan rollgestalt.

Malmö Opera på lastbil genomförs med stöd av Sparbanksstiftelsen Finn och i samarbete med Malmö FF och Sommarscen Malmö.

Premiär 20 juli 2019 på Stortorget i Lund och spelas på turné t.o.m. 13 augusti.

Turnéplan

20/7 kl. 19.00 Stortorget, Lund

27/7 kl. 16.00 Stora torget, Eslöv

03/8 kl. 17.30 Lomma bibliotek (utomhus)

10/8 kl. 14.00 Folkets Park, Kävlinge

11/8 kl. 17.00 Citygross parkering, Staffanstorp

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/76f50139ec5ca0bd7dd84465bf5490bafbc0a310.jpg
2019-06-18 11:39:00.0 Årsstämman 2019 I år lyftes speciellt de föreningar fram som mottaget större bidrag under de snare åren.

Skissernas Museum i Lund, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet, Uppåkra Arkeologiska Center, Lugi Handboll, AF-Borgen, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Civila Ryttarförening, Historiska Museet i Lund, Sjöräddningssällskapet i Barsebäcks hamn, EOS, Malmö Opera, Eslövs Kommun och Öresunds institutet.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/9964dd3a3e75cd09d19b5bd16f8a4c52321e6162.jpg
2019-06-18 11:14:00.0 Framtidens innovationer prisbelönade När Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delades ut på universitetets Innovationsafton den 20 mars.

Finalisterna – tre studentprojekt och tre forskarprojekt – fick alla möjlighet att pitcha sina idéer på scen. Av de anställda vid universitetet som tävlade stod Roland Andersson och Daniel Ansari som segrare. De har utvecklat en metod som med ett enkelt blodprov gör det möjligt att i ett tidigt skede och med mycket hög sannolikhet hitta och diagnosticera en av de allra dödligaste cancerformerna, bukspottskörtelscancer.

Bland studenterna vann Henrik Hagelin som utvecklat ett system som i realtid kan simulera skogsbränders spridning. I Sverige har omfattande skogsbränder de senaste åren inneburit stora kostnader för samhället. Även globalt är skogsbränder är ett stort problem, och mycket tyder på att det inte blir mindre till följd av klimatförändringar.
Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra all den kunskap som finns vid Lunds universitet.


-Vi verkar aktivt för regionens utveckling och i vårt uppdrag ingår att stödja projekt som främjar bland annat forskning, utbildning och näringsliv. Att uppmuntra och uppmärksamma innovation är väldigt angeläget för oss, säger Katarina Andrén, vd för Sparbanksstiftelsen Finn.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/129d75a237231d49a050e6bb6dccd627df9503fb.jpg
2019-06-18 08:55:00.0 Ester Blenda Själv var hon reporter på Svenska Dagbladet och körde runt på motorcykel, klädd i byxor, kedjerökandes och reste jorden runt med en pistol i väskan. Missa inte utställningen om hennes liv på Skarhults slott.
Utställningen produceras i samarbete med författaren Fatima Bremmer som skriver utställningstexterna och filmregissören Anna Hylander vars mamma är barnbarn till Ester Blenda Nordströms syster Agda Nordström.

Sparbanksstiftelsen Finn stöder projektet som även ger Sparbanken Skånes kunder rabatt på inträdet.

Läs mer om utställningen här

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/cc69e89feb8aa8458d0da77f0cb5b7fbf22b2b1b.jpg
2019-06-05 14:54:00.0 250 skånska idrottsledare hyllas med stipendier Listan över föreningar med stipendiater börjar med Billesholms IK i Bjuv och slutar med SS Delfin i Östra Göinge. Bakom stipendierna står Sparbanksstiftelserna i Skåne* i samarbete med Skåneidrotten.

Det är trettonde året i rad som Skånes Idrottsledarstipendier delas ut. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed stor betydelse för utvecklingen för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Bara i Skåne jobbar cirka 80 000 ledare ideellt inom idrotten.

En av dem är Tove Zellman, aktiv i Hässleholms Voltige. Hon har varit med sedan föreningen bildades 2017 och lyfts fram som stipendiat för sin förmåga att entusiasmera och organisera. Hässleholms Voltige har drivit projekt inom bland annat integration och ridning för funktionshindrade. Föreningen har idag även en galopperande trähäst, den första i sitt slag i Sverige.

- Att jobba med barn och unga i föreningslivet är fantastiskt. Att få se dem utmana sig själva, träna och sedan lyckas, det är något jag brinner för, säger Tove Zellman som är ordförande i Hässleholms Voltige.

Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Föreningar i Skåne har under vintern haft möjlighet att nominera unga ledare.

David Williman i Malmöhus Cricket Club är en annan av 2019 års stipendiater. Han har varit tränare i cricketklubben i fyra år, sedan han flyttade till Sverige från Storbritannien. David jobbar mycket med känslan av respekt för varandra i gruppen.

- Stipendiet är ett erkännande för arbetet vi lägger ner i klubben. Personligen känns det såklart fantastiskt, men i grunden handlar allt om att få ut sporten till ännu fler. Vi känner att vi har kunnat göra verklig skillnad för många ungdomar, inte minst för nyanlända som genom cricketen fått ny livsluft, säger David Williman.

Samtliga stipendiater bjuds nu in till en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 14 maj för att där hyllas och ta emot stipendiet.

- Än en gång ges vi möjlighet att hylla 250 engagerade idrottsledare, tack vare Sparbankstiftelserna i Skåne. Dessa ledare är grunden i den skånska idrottsrörelsen och i våra moderna idrottsföreningar och de som dagligen ser till att mer än 20 000 barn och ungdomar har möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef på Skåneidrotten.

Mottagarna av Skånes Idrottsledarstipendier 2019 kommer från Skånes samtliga 33 kommuner. På www.skånesidrottsledare.se finns listan med alla föreningar med stipendiater.

* Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/7afdbf90066c843cbdbb3535bc385dcbc8ff9906.jpg
2019-06-05 14:52:00.0 Alla kan gympa prisas för förnyelse inom skånsk idrott Med avstamp i denna tanke var Birgitta Green en av dem som fick idén om träningskonceptet ”Alla kan gympa”. Nu prisas initiativet av Sparbanksstiftelserna* i Skåne.

 

 

Alla kan gympa är ett koncept inom gymnastiken som riktar sig framförallt till barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar och som idag finns i ungefär tio föreningar i Skåne. Nu tilldelas konceptet priset Årets förnyare som lyfter fram initiativ som på ett eller annat sätt bidrar till förnyelse inom skånsk idrott.

- Det är så fantastiskt att få priset Årets förnyare. Det är med väldig glädje vi ska förvalta det och jag hoppas att det blir ännu fler föreningar i Skåne som kan erbjuda Alla kan gympa-konceptet framöver, säger Birgitta Green, gymnastikledare och en av eldsjälarna till träningskonceptet.

Bakom idén Alla kan gympa finns gymnastikledaren Birgitta Green. Hon började träna gymnastik redan som liten och har varit engagerad i sporten som ledare i många år. Men det var när hon fick dottern Matilda, år 2000, som tankarna om att det behövs lustfylld träning för alla typer av människor ställdes på sin spets. När Matilda var mycket liten visade det sig att hon hade någon form av funktionsnedsättning. Men inte förrän hon fyllde 10 år fastställdes att hon hade diagnosen Retts syndrom, som är en ovanlig sjukdom och som leder till svåra funktionsnedsättningar.

 Det som för många barn kom naturligt med utvecklingen behövde istället Matilda, redan som liten, träna mycket på i vardagen. Under uppväxten var ingenting en självklarhet för Matilda. Allt behövde de öva tillsammans, från att rulla till att krypa och senare från att stå till att gå. För Birgitta och hennes familj var det en ständig utmaning att öva tillräckligt med dottern och Birgitta kände att det ofta saknades glädje i att träna eftersom träningskraven var höga.

 - Men när jag en dag satte ihop en liten slinga med musik blev Matildas träning både roligare och effektivare. Då kändes det inte jobbigt längre, säger Birgitta.

Att ta hjälp av gymnastikens miljöer skulle också visa sig underlätta. Birgitta minns speciellt ett tillfälle när Matilda var fyra år och kom in i en stor gymnastiksal med sin anpassade gåstol. Att ha stora utrymmen att röra sig gjorde stor skillnad mot den trånga hemmamiljön.

-Jag kommer ihåg hur hon for iväg över golvet, vi hade inte ens hunnit tända ljuset i gympasalen. Då tänkte vi att det här är ju perfekt! Alla borde få chans att öva i en rymlig och mjukare miljö, säger Birgitta och tycker att det finns mycket att ta till vara i gymnastikens kunskaper.

2004 fick Birgitta och en av hennes vänner en idé om att starta en gymnastikgrupp för barn med speciella behov genom föreningen Ling i Helsingborg. Svaret från föreningen var positivt och inom två veckor var gymnastikgruppen ett faktum.

- Vi hade fyra barn i gruppen när vi startade det året men idag är vi 60 Alla kan gympa gymnaster i vår förening.

I Alla kan gympa strävar man alltid efter att anpassa verksamheten utifrån varje enskild deltagares behov. Vill man starta en grupp behöver man tillhöra en gymnastikförening och för den som vill bli ledare för personer med funktionsnedsättning finns det också möjlighet att gå en kurs via Gymnastikförbundet.

- Vi vill att det ska vara enkelt att starta! Vi har ingen licensavgift och om man vill starta konceptet i sin förening kan man ta del av det material som vi har tagit fram för att komma igång, säger hon och tillägger att många varit och hälsat på Birgitta i deras lokaler för att få inspiration.

 

Varför är det viktigt att alla kan gympa?

-På köpet får du inte bara motorik utan så mycket mer. Det sociala samspelet, kommunikation, kompisar och aktivitet. Jag är ganska övertygad att om vi inte haft gymnastiken hade Matilda förmodligen varit mycket hemma och bara haft vuxenkontakt. Alla kan gympa ger ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla. Man växer.

Årets förnyare tilldelas 100 000 kronor och pengarna kommer att användas till att göra konceptet tillgängligt för fler i Skåne. Bakom priset står Sparbanksstiftelserna* i Skåne.

Vi Sparbanksstiftelser tillsammans vill lyfta fram goda exempel som kan inspirera fler att utveckla sin verksamhet inom konceptet Alla kan gympa. Vi hoppas att priset ska bidra till vidare spridning i stiftelsernas alla verksamhetsområden. Vi är övertygade om att alla verkligen kan gympa och att det ger kraft till både individer och samhället i stort, säger Sanne Mårtensson, VD, Sparbanksstiftelsen Skåne.

 

*Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/857f58d6b89f1b7e8a29092bc55628b1ca23cac7.jpg
2019-06-04 14:06:00.0 Projekt Alla Hjärtan Ett projekt som vi kallar Alla hjärtan startades i bankens regi och under januari månad 2019 hade alla föreningar möjlighet att ansöka om en hjärtstartare med inkluderande HLR-utbildning för 20 personer.

Utdelning av hjärtstartarna skedde på våra bankkontor den 14 februari 2019.

Juryn bestod av representanter från Sparbanken Skåne och våra ägarstiftelser. Beslutet går inte att överklaga.

Har ni frågor är ni välkomna att skriva till marknad@sparbankenskane.se

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/9fab567f4102026307bf9300d7a69d325a051e1c.jpg
2019-06-04 14:00:00.0 Marina räddade hans liv Marina Persson var med om det som många aldrig tror ska hända. Att plötsligt stå med en person framför sig som behöver hjärt-lungräddning. Till sin hjälp hade hon en hjärtstartare och i hennes minne fanns en HLR-utbildning.

Marina Persson är receptionsvärd en kväll varannan vecka på Friskis & Svettis i Kristianstad. Den här kvällen var precis som alla andra. Tills att den plötsligt inte var det.

- Vi var två personer i receptionen när det plötsligt kom ut någon från en av träningssalarna och sa att en man som varit på ett träningspass hade ramlat och låg på golvet och andades konstigt, berättar hon.

Mannen som tränat och som nu låg på golvet var i 65-årsåldern. Han hade varit en av de sista motionärerna som fanns kvar i salen när han plötsligt föll ihop. Marina försökte få kontakt med mannen men insåg snabbt att han drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd. Då larmade hon 112 och bad en annan receptionsvärd att springa och hämta hjärtstararen.

- Jag och en annan person började direkt med hjärtkompressioner och inblåsningar i väntan på hjärtstartaren. Jag satte mobiltelefonen på högtalare så jag kunde använda båda mina händer.

SOS Alarm kontrollerade om Marina hade tillgång till en hjärtstartare och när de hade fått det bekräftat bad personalen på SOS Alarm att hon bara skulle lyssna på hjärtstartarens instruktioner. Hjärtstartaren talade om hur Marina skulle sätta paddlarna på mannens kropp. Personerna som hjälptes åt på plats fick guidning av hjärtstararen hela vägen.

- Den berättade när vi skulle släppa patienten och trycka på knappen för att ge en elektrisk stöt. Mannen skakade till och hjärtstartaren bad oss sen att återuppta hjärtkompressioner och berättade när vi skulle blåsa och när vi skulle avbryta. Plötsligt hörde jag hur mannen började ta andetag, minns hon.

Hjärtstartaren talade om att mannen skulle läggas i framstupa sidoläge och i samma stund anlände ambulansen till platsen. Då hade det gått nio minuter från det att Marina slog larm.

Marina hade gått en HLR-utbildning genom sitt arbete. På utbildningen lärde hon sig att man skulle lita på hjärtstartaren. På utbildningen hade hon också lärt sig att vid en incident omgående börja med hjärtkompressioner och inblåsningar och att det är viktigt.

- Jag kände mig handlingskraftig och behöll lugnet. Jag visste hela tiden att jag kunde lita på hjärtstartare – det sa även personen från SOS Alarm i telefonen. Men jag är fortfarande förundrad över att hjärtstartaren kunde säga avbryt, läsa av patienten och sen att vi skulle lägga patienten i framstupa sidoläge. En liten apparat på golvet som kan göra så mycket!

Mannen som insjuknade mår idag efter omständigheterna bra. En tid efter händelsen i träningssalen kom mannen in på Friskis & Svettis med blommor och choklad och tackade för Marinas och de andra medlemmarnas insats.

I samband med Alla Hjärtans dag skänker vi hjärtastartare till föreningar i Sparbanken Skånes verksamhetstområde.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/c6667a5f0a0873f42b100ad4ea16680f1e5da7ba.jpg
2019-06-04 13:21:00.0 En dag med Gårdens Djur ÅK2 Boka in klassen för ett lärorikt besök i bondens vardag. Sparbanken Skåne bjuder i samarbete med sina ägarstiftelser in elever i årskurs 2 till En dag med gårdens djur.

Vi besöker något av gymnasierna med naturbruksprogrammen i Bollerup, Svalöv eller Önnestad. Under rundvandringen lär vi oss om brödet, mjölken och köttet. Kort och gott, matens väg till tallriken från ett levande lantbruk. Vi tittar också närmare på några av bondens maskiner.

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till skolklasser i Eslöv,Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826 står bakom projektet och finansierar buss till och från anläggningarna samt guider på plats. Besöken sker i slutet av april och under maj månad. Varje rundvandring tar cirka 2 timmar. Möjlighet finns att äta medhavd fika och lunch.

Lärare som vill delta med sina andraklassare gör en intresseanmälan på www.sparbankenskane.se/gardensdjur Där finns också mer information om hur utflykten är upplagd och hur bokningen sker.

Välkommen till En dag med gårdens djur!

Vem står bakom projektet?
En dag med gårdens djur är ett specialdesignat projekt för Sparbanken Skåne med ägarstiftelser. Det genomförs i samarbete med LRF Skåne och gymnasierna med naturbruksprogrammen i Bollerup, Svalöv och Önnestad. Deltagande är kostnadsfritt för skolorna. Projektet finansieras i sin helhet av sparbanksstiftelserna.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/7c135ffe6a44844fd6040567e15cca7b35328eef.png
2019-06-04 13:07:00.0 Arkeologiskolan ÅK5 Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

Läs mer hos Sparbanken Skåne.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/57daa9700587343f76399524544850577a2620b3.jpg
2019-06-04 11:29:00.0 En dag på Vattenhallen Science Center ÅK8 Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Läs mer hos Sparbanken Skåne.

Välkommen till, En dag på Vattenhallen!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/127b755f0818a7cdc58b021e9d6fe0fca94141b6.jpg
2019-06-04 11:24:00.0 Ung Ekonomi Boka Ung Ekonomi kostnadsfritt och ge dina elever möjligheten att lära sig mer om privatekonomi och möjligheten till en bra start i livet.

Ung Ekonomi är ett stiftelsefinansierat projekt som drivs av Stiftelsens Utbildningsforum Skåne AB och erbjuder kostnadsfria, ickesäljande gästföreläsningar i privatekonomi. Projektet har sedan starten 2008 träffat över 30 000 elever i regionen och föreläsningarna har varit mycket uppskattade av både elever och lärare.

Föreläsningens syfte är att på ett interaktivt, roligt och enkelt sätt gå igenom privatekonomins grunder. Innehållet består bland annat av:

 • Budgetövning a la ”Lyxfällan”
 • Spara och Låna
 • Kortfilmer
 • Mentometerknappar


Vill du komma i kontakt med oss eller boka in din klass, tveka inte att höra av dig. ungekonomi@utfo.se

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/6306c656a520a2ddcff25a64a034246f6c646a75.jpg
2019-06-03 14:15:00.0 Skånska Gastronomipriset Skånska Gastronomipriset är den skånska gastronomins förnämsta utmärkelse och priset tilldelas de som utfört särskilt utmärkta insatser för skånsk mat- och dryckeskultur.

Årets Skånska Mångfald 2018 gick till Botildenborg, Malmöorganisationen som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus.

– För oss på Botildenborg är Årets Skånska Mångfaldspris en stor ära. I Botildenborg kombinerar vi mat, odling och innovationer för att skapa ett bättre Malmö. Priset ger oss lust, ork och möjligheter att kämpa ännu mer, säger Lena Friblick grundare av Botildenborg.

Foto: Pierre Orsander

 

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/522ded8cbf54cf92551324122a6634e823588a6b.jpg
2019-06-03 14:14:00.0 Hattrick by FC Rosengård Ett samverkansprojekt för hållbar tjejfotboll i Skåne. Syftet är att ge fotbollspelande tjejer mellan 13-15 år stöd på olika sätt samt att motverka "dropout-frekvensen". Ett bra och viktigt projekt tycker vi!

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/a9f50349849291849bb0ff4c2169cf579fcb9703.png
2019-06-03 14:13:00.0 Missing People Här är fordonet som ska vara till hjälp i sökandet efter försvunna människor och som förhoppningsvis kommer att kunna korta insatstiden. Organisationen Missing People Sweden fick på söndagen sitt första lokalt stationerade sambandsfordon! Tommy Alvinsson, verksamhetsledare Missing People i Skåne, tog emot fordonet av bankchef Johan Fjelkner. Det här blev möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/4c901d723c7d74fe8084657401ff4f49970dc45b.jpg
2019-06-03 14:12:00.0 Förhistoriska krigare besökte barnsjukhuset Krigare och andra figurer från Vendeltiden (yngre järnåldern) intog Ljusgården – med sig hade de utklädningskläder, saft och tårta. Bakom arrangemanget stod Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn. Känns fantastiskt att vi kan ge tillbaka och glädja där det behövs som mest.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/6ad86df0e75ce34186907e794e6bee9c2f868f29.jpg
2019-06-03 14:10:00.0 100 skånska skolprojekt får liv med sparbanksstöd 10 000 elever berörs när Sparbanken Skånes ägarstiftelser presenterar utdelning i årets ansökningsomgång av Positiva Projekt. Medel inom ramen för Positiva Projekt kan sökas inför varje läsår hos Sparbanken Skånes ägarstiftelser, mellan 15 augusti och 15 september. Bidragets storlek kan vara mellan 10 000 kronor och maximalt 25 000 kronor.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/b1e02011db96ae91d2547ce278dba0ead358139a.jpg
2019-06-03 14:09:00.0 Ny arkeologiskola i Skåne – 2 000 barn deltar Redan i höst kommer över 2.000 femteklassare från olika håll i Skåne att delta. Vi räknar med att kunna erbjuda upp mot 4500 barn per år att bli en arkeolog för en dag.
Marken i Uppåkra utanför Staffanstorp döljer Skandinaviens största järnåldersby. På Sparbanken Skånes Arkeologiskola kommer barn att inte bara få lära sig om historia och arkeologi, utan även vara med och sålla fram riktiga fynd i jorden när de själva blir arkeologer för en dag.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/18fc58b9a5588ce0666b8142d09489e6e57704b8.jpg
2019-06-03 14:08:00.0 Fem föreningar prisas för nytänkande på barn- och ungdomssidan Utmärkelsen ”Årets förnyare” på 25 000 kronor delades ut för tredje året i rad på Skånes Idrottsledargala.
Närmare 500 representanter från föreningslivet i Skåne hade den 16 maj samlats på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Under galakvällen delades 250 stipendier ut till ideella ledare inom barn- och ungdomsidrotten i regionen – och dessutom hyllades fem föreningar för nytänkande insatser.

– Idrotten har stor betydelse för många under uppväxtåren. Vi tror på ett fortsatt starkt föreningsliv i Skåne, men som förening gäller det att inte stå still utan att vidareutvecklas. Vi är mycket glada över att ha hittat fem värdiga vinnare av utmärkelsen Årets förnyare, säger Katarina Andrén, VD Sparbanksstiftelsen Finn.

2018 års mottagare av Årets förnyare

 • LUGI Vattenpolo, Lund, med ordförande Seth von Dardel. 25 000 kr från Sparbanksstiftelsen Finn.
 • BK Pan, Sjöbo, med ordförande Bo Persson. 25 000 kr från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.
 • Kristianstad Predators AFF, med sportchef Tyson Guillen. 25 000 kr från Sparbanksstiftelsen 1826.
 • Ödåkra Tennisklubb, med chefstränare Kenth Gustafsson. 25 000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne.
 • Åstorp/Kvidinge IBS, med senioransvarig Lennart Hultberg. 25 000 kr från Stiftelsen Gripen.
 • Exempelvis har LUGI Vattenpolo jobbat hårt med att förändra attityder och bygga ett positivt klimat på träningarna genom en stark värdegrund.

– För oss som förening betyder det jättemycket att få en sådan här utmärkelse. Det är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning i verksamheten, och på barn- och ungdomssidan i synnerhet. Träning hos oss ska vara positiv och utvecklande för alla, säger Seth von Dardel, styrelseordförande i LUGI Vattenpolo.

Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Finn samt Stiftelsen Gripen och Sparbanksstiftelsen Skåne. Stiftelserna står tillsammans med Skåneidrotten också bakom Idrottsledargalan och Skånes Idrottsledarstipendier.
]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/389ff67474e98ba0d71c02ce7a3e8d12bb2bbd1d.jpg
2019-06-03 14:06:00.0 Invigningen av kulthuset och underjorden är klar! Underjorden tar med dig på en resa under jorden, i de spännande kulturlager som genom året förklarat storheten i platsen Uppåkra.

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/5389cec9fc6acfbb7b17fb5f2350844efab3be30.jpg
2019-06-03 14:05:00.0 GDPR och hantering av personuppgifter Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter används för att underlätta kontakterna med dig och för att vi ska kunna ge snabbare service. Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål.

Personuppgifter är all information som kan vara knuten till dig som person. Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Så här tänker vi när det gäller hantering av dina personuppgifter:

Sparbanksstiftelsen Finns principer för behandling av personuppgifter

]]>
https://www.sbssjuharad.se/imageres/index1,4.htm/w720/h364/c/7bf469547a794d8faff5cd1aa02bfb3fcd10e249.jpg