Verksamheten

Sparbankstiftelsen Finn (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund) är idag en av huvudägarna i Sparbanken Skåne. Stiftelsen bildades 2010 då Sparbanken Finn ombildades till bankaktiebolag och gick samman med Sparbanken Gripen för att bilda Sparbanken Öresund.

Stiftelsens verksamhetsområde

Stiftelsen verkar primärt inom det geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken Finn gjorde och stödjer därför  företrädesvis projekt inom följande kommuner i västra och mellersta Skåne: Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp.  

Stiftelsens ledning

Styrelsen har sitt säte i Lund. Stiftelsen förvaltas av en styrelse på sju ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen, som tillsammans utgör stiftelsens stämma, ska vara bosatta inom verksamhetsområdet och väljs av årsstämman. 

Huvudmännen ska bevara bankens och stiftelsens förankring i verksamhetsområdet. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

Huvudmännens uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. Huvudmännen ska vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området.

Verkställande direktör
Katarina Andrén