Ägare till Sparbanken Skåne

Att ansöka om bidrag

Sparbanksstiftelsen Finn lämnar ekonomiska bidrag till stöd för hållbara projekt som bidrar till lokal utveckling och som främjar näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur.

Vi är tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

 

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senaste 30 juni respektive 30 november.

Vem kan få bidrag?

Stiftelsen lämnar i regel inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Bidrag till resor samt enskildas ansökningar av stipendiekaraktär (för t.ex. utbildning) beviljas generellt inte. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Vilka geografiska områden kan få bidrag?

Sparbanksstiftelsen Finn verkar primärt inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken Finn gjorde. Följande kommuner i sydvästra och mellersta Skåne prioriteras: Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Behandling av personuppgifter

Sparbanksstiftelsen Finn avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som fått bifall på sin ansökan med angivande av beviljat belopp och ändamål. Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav.

Bidragsförfarande

Sparbanksstiftelsen Finn bidrar till utvecklingen i regionen.

Det sker genom att stiftelsen ger stöd, företrädesvis inom stiftelsens verksamhetsområde, till projekt av hög kvalitet som syftar till att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Projekt som har ett positivt värde för regionen prioriteras.

Stiftelsen lämnar inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Bidrag till resor samt enskildas ansökningar av stipendiekaraktär (för t.ex. utbildning) beviljas generellt inte. Stiftelsen lämnar inte heller bidrag till stöd som kan uppfattas som politiskt kontroversiellt i någon mening eller där stödet kan uppfattas som deltagande eller påverkan i den politiska processen vare sig direkt eller indirekt via opinioner.

Beslut om bidrag

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senaste 30 juni respektive 31 december. Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsens kansli.

Utbetalning av beslutat bidrag

Om bidrag beviljats rekvireras bidraget via ”Min Sida”. I de fall ett projekt finansieras även av andra än stiftelsen krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras. Normalt förutsätts att utbetalning sker till bankgiro, i andra hand till bankkonto i Sparbanken Skåne. Bidrag betalas inte ut kontant. Bidrag ska rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Bidrag som ej rekvirerats inom tidsramen betalas ej ut.

Återbetalning

Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

Slutredovisning

När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel har använts skickas in till stiftelsen via ”Min sida”. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

1. Förbered din ansökan

Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

 • Projektrubrik (max 150 tecken)
 • Projektbeskrivning: syfte och ändamål (max 1 500 tecken)
 • Projektekonomi
  – Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  – Vad är sökandes egen insats?
  – Vilka kostnader finns i projektet?
  – Vilket belopp söks från sparbanksstiftelsen?
Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen. Har ni frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller om ni stöter på problem är ni välkomna att kontakta vår tekniska ansökningssupport.

2. Lämna in din ansökan

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”.

Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för. Du skapar ditt konto genom att välja ”Min sida” i menyn.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen. Har ni frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller om ni stöter på problem är ni välkomna att kontakta vår tekniska ansökningssupport.

3. Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september.

Beslut lämnas senaste 30 juni respektive 31 december. Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. När beslutet är fattat meddelas du via e-post. Observera att e-postmeddelande från stiftelsen ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost eftersom vi skickar många besked samtidigt.

4. Beslut

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Publicering

Beviljade bidrag kommer stiftelsen att publicera här på webbplatsen.

Utbetalning

Om bidrag beviljats rekvireras detta digitalt via ”Min Sida”. Firmatecknare legitimerar sig med Bank Id och undertecknar digitalt. I rekvisitionen ska även bevis om behörig firmatecknare bifogas. I de fall ett projekt finansieras även av andra än stiftelsen krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras. Normalt förutsätts att utbetalning sker till bankgiro, i andra hand till bankkonto i Sparbanken Skåne. Bidrag betalas inte ut kontant. Bidrag ska rekvireras inom ett år från beslutsdatum. Bidrag som ej rekvirerats inom tidsramen betalas ej ut.

Slutredovisning

När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen via ”Min sida”. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

Eventuell återbetalning

Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas normalt inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.