Ägare till Sparbanken Skåne

Ändamål

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del.

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen har också till uppgift att, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne.

 

Vår verksamhet

Stiftelsen bildades 2010 då Sparbanken Finn ombildades till bankaktiebolag och gick samman med Sparbanken Gripen för att bilda Sparbanken Öresund.

Stiftelsens verksamhetsområde

Stiftelsen verkar primärt inom det geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken Finn gjorde och stödjer därför företrädesvis projekt inom följande kommuner i västra och mellersta Skåne: Eslöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp.

Stiftelsens ledning

Styrelsen har sitt säte i Lund. Stiftelsen förvaltas av en styrelse på sju ledamöter, vilka utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen, som tillsammans utgör stiftelsens stämma väljs av årsstämman.

Huvudmännen ska bevara bankens och stiftelsens förankring i verksamhetsområdet. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

Huvudmännens uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. Huvudmännen ska vara både samhällets och kundernas representanter och tillsammans kunna spegla närings- och arbetslivet inom området.

Verkställande direktör

Katarina Andrén

Vår styrelse

Bo Lundgren, ordförande
Camilla Dahlin, vice ordförande
Johan Andersson
Maria Ivarsson
David Polfeldt
Annika Wallin Jalgén
Anders Österberg
Katarina Andrén, VD